Neki od naših naručitelja

 • HAC d.o.o.
 • HEP ODS d.o.o.
 • Hrvatske vode d.d
 • Hrvatske šume d.d.
 • Plinacro d.o.o.
 • Janaf d.d
 • HEP Toplinarstvo d.o.o.
 • Bouygues Travaux Publicis
 • INA d.d.
 • HOPS d.o.o.
 • HŽ Infrastruktura d.o.o.
 • Grad Zagreb
 • Zagrebački holding d.d.
 • Grad Rijeka
 • Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.
 • Autocesta Zagreb – Macelj

Neki od naših projekata

IZGRADNJA VODOVODNE DISTRIBUTIVNE MREŽE I PRIKLJUČKA UPRAVNE ZGRADE JANAF-a, TERMINAL SLAVONSKI BROD, NA JAVNU VODOVODNU DISTRIBUTIVNU MREŽU

Naručitelj: Općina Garčin

2013.

ZIMSKA SLUŽBA U 2014/2015 GODIN – REGIJA TRANSPORTA PLINA JUŽNA HRVATSKA

Naručitelj: Plinacro d.o.o.

2014.

DEFORESTACIJA ZELENIH POVRŠINA NOVE ZRAČNE LUKE FRANJO TUĐMAN

Naručitelj: Viadukt d.d.

2014.

USLUGE UREĐENJA TRASA DALEKOVODA 110 kV, 220 kV i 400 kV

Naručitelj: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Osijek

2015.

MEHANIČKO ČIŠĆENJE PRUŽNOG POJASA OD RASLINJA I DRVEĆA

Naručitelj: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

2015.

IZGRADNJA SPOJNOG TOPLOVODA I REVITALIZACIJA TOPLOVODNE MREŽE IZMEĐU KOTLOVNICA NA TRGU MLADOSTI 6 I 10 U ZAPREŠIĆU

Naručitelj: HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.

2016.

SJEČA RASLINJA I ČIŠĆENJE TRASA DISTRIBUCIJSKIH NADZEMNIH VODOVA NA PODRUČJU ELEKTROPRIMIRJA RIJEKA

Naručitelj: HEP ODS d.o.o.

2016.

REVITALIZACIJA VRELOVODNE MAGISTRALE S VRELOVODNIM OGRANCIMA I PRIKLJUČCIMA U ULICI SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA

Naručitelj: HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.

2016.

IZGRADNJA TOPLOVODA IZMEĐU KOTLOVNICA ZVONIMIROVA 9 I ZAGREBAČKA 12 U VELIKOJ GORICI

Naručitelj: HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.

2017.

RADOVI UREĐENJA POTOKA JASENOVA I ŽESTILOVAC U SKLOPU EU PROJEKTA FORESTFLOW U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Naručitelj: Hrvatske vode

2017.

IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŠUMSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU UŠP SENJ

Naručitelj: Hrvatske šume d.o.o.

2017.

MEHANIČKO ČIŠĆENJE PRUŽNOG POJASA OD RASLINJA I DRVEĆA RJ HŽI CENTAR NS ZAGREB

Naručitelj: HŽ Infrastruktura d.o.o.

2018.

IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE OŠTEĆENJA KORITA RIJEKE PAKRE NA DIONICI OD RKM 21+930 – 24+700 U K.O. JANJA LIPA I K.O. BREZINE NASTALIH TIJEKOM PROLASKA VELIKIH VODA

Naručitelj: Hrvatske vode

2018.

IZGRADNJA ISTARSKOG IPSILONA

Naručitelj: Bouygues Travaux Publics

2018.